نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
شنبه, 04 فروردین,1397
طرحهای شرکت آب وفاضلاب در راستای احیاء دریاچه ارومیه

در راستای طرح احیاء دریاچه ارومیه مطابق جداول ذیل در شهرهای حوزه دریاچه عملیاتی به شرح ذیل و با اعتبار مصوب به میزان 5164 میلیارد ریال در دست اقدام می باشد:

- شبکه جمع آوری فاضلاب فرعی، اصلی و خط انتقال : 1093.85 کیلومتر

- احداث تصفیه خانه های فاضلاب به ظرفیت :  115563 مترمکعب در شبانه روز - احداث 30 ایستگاه تلمبه خانه

که با تحقق این عملیات به میزان 105 میلیون متر مکعب درسال پساب تصفيه شده از تصفیه خانه های فاضلاب حوزه آبریز به درياچه اروميه ( برای سال هدف 1396 ) انتقال و شاخص بهره مندی فاضلاب از 62.5 درصد به 75 درصد افزایش خواهد یافت .

 

احجام عملیاتی مصوب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای سال­های 1394 تا 1396

شهر

احداث شبكه جمع­آوري اصلي

احداث شبكه جمع­آوري فرعي

خريد اراضي

مطالعات و خدمات مهندسي

احداث خط انتقال

احداث

تصفيه­خانه

احداث تلمبه­خانه

كيلومتر

كيلومتر

هكتار

مورد

كيلومتر

M3/day

ايستگاه

ارومیه

6/67

330

6/0

1

5/2

60000

3

بوکان

5

30

-

1

-

-

3

تکاب

4/5

6/82

6

1

2

7606

-

سلماس

5/4

5/75

1

1

-

-

-

شاهیندژ

5/3

99

1

1

5/1

6000

2

گلمان

5/3

13

5/0

1

2

6840

1

مهاباد

6/22

8/36

-

1

-

-

1

میاندوآب

10

154

65/0

1

4

20467

18

نقده

5/5

45/44

-

1

-

8070

-

اشنویه

5

78

2

1

9/1

6580

2

محمدیار

-

-

-

1

4

-

-

قوشچی، نوشین­شهر، تازه­شهر و چهاربرج

-

-

-

4

-

-

-

جمع کل

6/132

35/943

75/11

15

9/17

115563

30

 

 

اقدامات  :  تا کنون با اعتبار دریافتی نسبت به احداث حدود 140 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی و انتقال  و 34420 مترمکعب در شبانه روز افزایش ظرفیت تصفیه خانه و 2 ایستگاه پمپاژ  اقدام گردیده است. از جمله تصفیه خانه فاضلاب نقده با ظرفیت  پساب 8.5 میلیون مترمکعب در سال در هفته دولت سال 1395 افتتاح و در حال بهره برداری میباشد وتصفیه خانه فاضلاب گلمان با ظرفیت 2.5 میلیون مترمکعب در سال و با پیشرفت حدود 80 درصد و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با ظرفیت 21.9 میلیون مترمکعب در سال  با پیشرفت 41 درصد در حال اجرا بوده که با اتمام آنها حدود 60 میلیون متر مکعب در سال پساب به پیکره دریاچه ارومیه وارد خواهد شد .

 

پیشرفت فیزیکی طرح­های احیاء دریاچه ارومیه از ابتدا تا پایان خرداد ماه سال 1396

شهر

شبکه فرعی (کیلومتر)

شبکه اصلی (کیلومتر)

خط انتقال (کیلومتر)

خرید زمین (هکتار)

تلمبه­خانه (ایستگاه)

تصفیه­خانه

(M3/day)

مطالعات و

خدمات مهندسی

(مورد)

پیشرفت

فیزیکی کل (درصد)

ارومیه

42.82

11.76

3.44

0

0

28470

0.5

20.42

گلمان

10.5

2

1.8

0.5

0.6

5062

0.5

74.25

بوکان

8

0

0

0

0

0

0.5

19.69

میاندوآب

6.85

0

2.97

0.494

0

0

0.128

14.21

نقده

18.133

0

0

0

0

4995

0.58

48.17

شاهیندژ

16.5

1.031

0.03

0.7

0.02

0

0.3

12.3

سلماس

10.4

1.017

0

0

0

0

0.1463

14.43

اشنویه

0.4

0

1.155

0.5

0

0

0.3

3.7

جمع

113.603

15.808

9.395

2.194

0.62

38527

 

20

 
دی ان ان