نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
شنبه, 04 فروردین,1397
طرح های در دست اجرا-به روز رسانی : پایان خرداد 1396

عنوان طرح

هدف یا ظرفیت

اعتبار

( میلیارد ریال )

پیشرفت فیزیکی

(درصد)

اجرای طرحهای تکمیل و توسعه فاضلاب شهرهای حوزه دریاچه ارومیه

با هدف انتقال 105 میلیون مترمکعب پساب به دریاچه

5161

45.3

تصفیه خانه آب شهر مهاباد ( B.O.T  )

با ظرفیت  64800 متر مکعب در شبانه روز

428

65

آبرسانی به شهر مهاباد

باهدف 9 میلیون مترمکعب درسال

178

45

تصفیه خانه آب شهر سلماس وتازه شهر ( B.O.T  )

با ظرفیت  49680 متر مکعب در شبانه روز

379

24

آبرساني به سلماس وتازه شهر

باهدف 12 میلیون مترمکعب درسال

200

26.17

مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر اروميه

با ظرفیت  60000 مترمکعب در شبانه روز

500

52

تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده

با ظرفیت  23370  مترمکعب در شبانه روز

150

97

تصفیه خانه فاضلاب سردشت

با ظرفیت  15473  مترمکعب در شبانه روز

40

97

مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر خوي

با ظرفیت  15000 مترمکعب در شبانه روز

60

97

تصفیه خانه فاضلاب شهر ماكو

با ظرفیت  14400 مترمکعب در شبانه روز

430

11

تصفیه خانه فاضلاب گلمان

با ظرفیت  6840 مترمکعب در شبانه روز

158

75.6

تصفیه خانه آب  پلدشت

با ظرفیت  30   لیتر در ثانیه

30

57

تصفیه خانه آب  ایواوغلی

با ظرفیت  17.5  لیتر در ثانیه

9.7

75

 
خلاصه اطلاعات پروژه های B.O.T استان آذربایجان غربی تا پایان خرداد ماه 96
ردیف شهر عنوان  جمعیت تحت پوشش ظرفیت تامین آب یا تصفیه فاضلاب پیشرفت فیزیکی پروژه (پایــــــش مالی ) درصد درصد پیشرفت کلی برآورد هزینه های احداث (میلیاردریال)
سیویل مکانیکال سیویل مکانیکال
1 سلماس احداث تصفیه خانه آب 169472 575 لیتر در ثانیه 54 7 24 140 239
2 مهاباد احداث تصفیه خانه آب 236697 715  لیتر درثانیه 90 48 65 168 260
3 قره ضیاالدین احداث سامانه فاضلاب  43000 7900 مترمکعب در شبانه روز 98 87 92.05 69.2 78.2
خلاصه اطلاعات پیش خرید قراردادهای B.O.T استان آذر بایجان غربی
ردیف شهر عنوان  برآورد هزینه های احداث ( میلیون ریال ) مبلغ پیش پرداخت محصول ( میلیون ریال ) مبلغ تایید شده پیش خرید محصول تا کنون درصد پیش خریدها در مراحل مختلف  
ورود به قطعیت پیشرفت فیزیکی 30 درصد پیشرفت فیزیکی 50 درصد در ابتدای سال سوم سرمایه گذاری توضیحات 
1 سلماس احداث تصفیه خانه آب 379235 65279.52 65248.3 30% _ 40% 30%  در 6 درصد پیشرفت فیزیکی  برابر  کل قسط دوم ودر 14 درصد پیشرفت فیزیکی  کل قسط سوم  پرداخت شده است.
2 مهاباد احداث تصفیه خانه آب 428052 82782 82782 30% _ 40% 30%  در 6 درصد پیشرفت فیزیکی  برابر  کل قسط دوم ودر 14 درصد پیشرفت فیزیکی بخشی از قسط سوم پرداخت شده است.
3 قره ضیاالدین احداث سامانه فاضلاب  157575 56805 56805 45% 40% 15% _ در موعدهای مقرر پیش خرید پرداخت شده است. 
4 شاهیندژ احداث سامانه فاضلاب  181000 58177 51441.45 45% 40% 15% _ نظر به ورود تجهیزات تصفیه خانه به گمرک ارومیه وتعهد سرمایه گذار باستناد مفاد هفدهمین صورتجلسه کمیته راهبردی   با اعمال تاثیرات این تجهیزات در پیشرفت فیزیکی حدود 20 درصد از قسط سوم پرداخت شده است.
5 بوکان تامین آب 1001049 147588 94276.544 30% 40% 30% _ در8درصد پیشرفت فیزیکی 5 میلیارد تومان از قسط دوم پرداخت شده است. 
جمع 2146911 410631.5 350553.3          
مبلغ 19584 میلون ریال از بابت پیش خرید سلماس ومبلغ 20000  میلیون ریال از بابت پیش خرید مهاباد باستناد نامه های شماره 94/100/1524 و94/100/1523  مورخ 94/2/6 آب وفاضلاب کشور واز طریق معاونت بانکی وبین الملل بانک صنعت ومعدن پرداخت شده است. برابر اعلام سرمایه گذار طرح بوکان طی نامه شماره 0081/الف/94/01 مورخ 94/4/10 مبلغ 50000 میلیون ریال   بنا بدستور صادره از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور برابر مستندات پیوستی از طریق بانک صنعت ومعدن پرداخت شده است.
دی ان ان