نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
شنبه, 04 فروردین,1397
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در یک نگاه ( به روز رسانی : پایان خرداد 1395 )
بخش آب
آیتم واحد مقدار
جمعیت شهری  نفر 2129346
تعداد انشعاب آب فقره 611508
تعداد آحاد آب فقره 801828
تعداد شهرهای تحت پوشش  شهر 38
شاخص بهرمندی از خدمات آبرسانی درصد 100
کل ظرفیت تامین  لیتر در ثانیه 9477.1
میزان برداشت از منابع سطحی (چهار ماهه اول 95) درصد 51
میزان برداشت از منابع زیر زمینی (چهار ماهه اول 95) درصد 49
طول کل شبکه توزیع  و خط انتقال آب کیلومتر 5495.1
حجم مخازن  مترمکعب 347530
تعداد کل چاههای فعال حلقه 200
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری واحد 11
ظرفیت تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری مترمکعب در شبانه روز 257558
ظرفیت تصفیه خانه های آب  در دست ساخت مترمکعب در شبانه روز 117072
تعداد آزمایشگاههای آب واحد 17
تعداد کلرزن های مایع و دستی دستگاه 96
تعداد کلرزن های گازی  دستگاه 6
تعداد طرحهای بخش آب تعداد 21
تعداد پروژه های بخش آب تعداد 59
سرجمع اعتبارات مصوب بخش آب در سال 95 میلیارد ریال 462
سرجمع اعتبارات تخصیصی بخش آب سال 95 میلیارد ریال 123
بخش فاضلاب
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1332680
تعداد انشعاب فاضلاب فقره 349121
تعداد آحاد فاضلاب فقره 480106
تعداد شهرهایی که دارای انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد شهرهایی که دارای تاسیسات فاضلاب هستند شهر 13
شاخص بهرمندی از خدمات جمع آوری و تصفیه فاضلاب استان درصد 62/5
شاخص بهرمندی از خدمات جمع آوری و تصفیه فاضلاب کشوری درصد 44.09
طول کل شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب کیلومتر 2905.00
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب در دست بهره برداری تعداد 8
کل ظرفیت تصفیه فاضلاب در حال بهره برداری مترمکعب در شبانه روز 264590
کل ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب در دست ساخت  مترمکعب در شبانه روز 105780
تعداد طرحهای بخش فاضلاب در حال اجرا تعداد 13
تعداد پروژه های بخش فاضلاب در حال اجرا تعداد 17
سرجمع اعتبارات مصوب بخش فاضلاب در سال 95 میلیارد ریال 1411
سرجمع اعتبارات تخصیصی بخش فاضلاب سال 95 میلیارد ریال 940
مسکن مهر
تعداد واحدهای پیش بینی شده واحد 30754
تعداد انشعاب آب واگذار شده واحد 26184
تعداد انشعاب آب آماده واگذاری واحد 2336
تعداد انشعاب فاضلاب واگذار شده واحد 9760
تعداد انشعاب فاضلاب آماده واگذاری واحد 4532
تعداد طرح مساکن مهر تعداد 3
تعداد پروژه مساکن مهر   (فعال) تعداد (16)    26 
اعتبارات هزینه شده بخش آب تاکنون میلیارد ریال 438
اعتبارمورد نیاز برای اجرای الباقی احجام بخش آب میلیارد ریال 207
اعتبارات هزینه شده بخش فاضلاب تا کنون میلیارد ریال 185
اعتبار مورد نیاز برای اجرای الباقی احجام بخش فاضلاب میلیارد ریال 562
     
     
جمع بندی
سرمایه گذاری بخش خصوصی میلیارد ریال 2195
میانگین پیشرفت کل پروژه ها درصد 75
ظرفیت تامین آب موجود  لیتر درثانیه 9242
ظرفیت تامین آب پس از اجرای طرحهای تامین آب و آبرسانی لیتر درثانیه 11988
درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب شهرهای استان در حال حاضر درصد 62/5
درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب پس از اجرای طرحهای فاضلاب درصد 75
دی ان ان